Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti DIVA CENTER s.r.o.

se sídlem Na křivce 58, 10100  Praha 10

identifikační číslo: 25746961

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Dodavatel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.marionnaud.cz

1. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 257 46 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545 (dále jen „prodávající“) vycházejí z obecně závazných právních předpisů a v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravují pravidla používání internetového obchodu Marionnaud (dále jen „internetový obchod prodávajícího“ či „internetový obchod Marionnaud“), provozovaného prodávajícím na webových stránkách eshop.marionnaud.cz (dále jen „webové stránky“), zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. V internetovém obchodu Marionnaud bude nabízeno kosmetické zboží, parfémy, související a doplňkové zboží (dále jen „zboží“).

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž oba tyto dokumenty jsou vyhotoveny vždy v českém jazyce.

4. Při uzavírání kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží z webových stránek též přímo bez předchozí registrace.

2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu Marionnaud.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Veškeré informace o zboží umístěné na webových stránkách, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Prodávající si objednává zboží z katalogu zboží umístěného na webových stránkách, kde jsou obsažené informace o zboží včetně ceny (včetně DPH) a všech souvisejících nákladů s tím spojených. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží  –  dostupnost konkrétního zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

3. Kupující si vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a objednávku odešle. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.

4. Kupujícímu je před odesláním objednávky vždy umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které uvedl do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

5. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí tohoto e-mailu bude i odkaz na všeobecné obchodní podmínky v textové podobě v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Potvrzení objednávky není považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

7. Za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce či vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně Marionnaud anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

8. Webové stránky prodávajícího obsahují mimo jiné i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné jen v případě, že zboží je doručováno výhradně na území České republiky.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

4. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Odstoupit od smlouvy vzhledem k povaze zboží nelze, bylo-li zboží použito a dále dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 odst. 1. VOP je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení, na adrese jeho sídla či v kterékoli provozovně Marionnaud, a to společně s příslušným dokladem o zakoupení zboží (či jeho kopií) a vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy (naleznete pod textem VOP). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

4. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny přijaté finanční prostředky, tj. celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle čl. 4 odst. 1. VOP, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiný způsob vrácení peněz, je možný jen se souhlasem kupujícího a nevzniknou-li tím další náklady.  

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky podle předchozího odstavce kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

9.  V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Dodání zboží

1.  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době od potvrzení objednávky prodávajícím, dodací lhůta se počítá na pracovní dny a obvykle se jedná o 3 - 5 pracovních dnů. U platby zboží prostřednictvím dobírky se dodací lhůta počítá ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, ve všech ostatních případech ode dne přijetí platby za zboží prodávajícím. Kupující je o dodací lhůtě objednaného zboží informován e-mailem v okamžiku jeho expedice.

2. Zboží bude dodáno kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, přičemž má na výběr ze způsobů uvedených na webových stránkách v sekci „způsob dopravy a způsob platby“, kde je též k dispozici ceník dopravného a balného a další podmínky dopravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.

5. V případě, že kupující zvolí možnost osobního odběru zboží, je kupující povinen v objednávce označit provozovnu Marionnaud, ve které si zboží převezme. V jiné než v objednávce zvolené provozovně nebude zboží kupujícímu předáno. Zboží si kupující může převzít poté, co obdrží e-mailem od prodávajícího potvrzení, že zboží je na příslušné provozovně připraveno k převzetí. Zboží je kupujícímu ve vybrané provozovně Marionnaud rezervováno po dobu 14 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení o připravení zboží na provozovně. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, kupní smlouva nebude uzavřena a objednávka bude stornována.

6. V případě osobního odběru zboží může být kupujícímu vydáno pouze zboží uvedené v jeho objednávce. Jiné zboží nacházející se v provozovně si kupující může zakoupit, avšak za ceny platné pro prodej v provozovně a nikoli za ceny platné pro prodej prostřednictvím internetového obchodu Marionnaud.

7. Spolu se zbožím kupující vždy obdrží fakturu-daňový doklad za zboží.

8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, příp. přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prodávajícího, resp. přepravce převzít.

6. Cena za zboží a způsob platby za zboží

1. Ceny za zboží uvedené na webových stránkách jsou platné pouze pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Marionnaud.

2. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

3. V uvedených cenách za zboží je zahrnuta daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny nezahrnují náklady na poštovné a balné.

4.  Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně prodávajícího;
  • v hotovosti na dobírku,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému - brány PayU.

5. V případě dodání zboží na dobírku uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí doručovateli. K ceně za zboží budou připočteny náklady na poštovné a balné dle ceníku uvedeného na webových stránkách v sekci „způsob dopravy a způsob platby“.

6. V případě osobního odběru zboží uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí v provozovně Marionnaud, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

7. Dále je možné cenu zboží uhradit bankovním převodem na účet prodávajícího.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Za zboží je možné zaplatit také online přes platební systém - bránu PayU. Limit na karetní transakci je 25.000,- Kč. Společnost Allegro Group CZ, s.r.o. jako zajišťovatel služby PayU, si vyhrazuje možnost odmítnutí provedení rizikové platby.

9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3 odst. 6. VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

10. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 7 a odst. 9. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

3.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

b) se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,

c) odpovídá požadavkům právních předpisů,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, má kupující, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.

8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8. Smluvní záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, zejména čl. 9., pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává.

9. Reklamace a její uplatnění

1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle článku 8. těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

3. Reklamace se uplatňují osobně v sídle prodávajícího či v kterékoli provozovně Marionnaud anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.

4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované zboží a také příslušný doklad o zakoupení zboží (či jeho kopii), a dále uvést mj. konkrétní popis vady, navrhovaný způsob vyřízení reklamace a své kontaktní údaje.

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 4 VOP.

8. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9.  Vzorky a dárky, které kupující obdrží bezplatně společně s objednaným zbožím, nelze reklamovat.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresa bydliště nebo sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

2. Kupující souhlasí se zpracováním, správou a uchováním poskytnutých osobních údajů za účelem realizace objednávky kupujícího a dále k marketingovým účelům, dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, prodávajícího a skupiny A.S.Watson Group. Správcem osobních údajů bude společnost DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 58, Praha 10 – Vršovice, IČ: 25746961. Tento souhlas poskytuje kupující prodávajícímu na dobu neurčitou. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo přihlášením do uživatelského účtu na webových stránkách požádat o změnu poskytnutých údajů či o ukončení jejich zpracování, správy či uchování.

3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webových stránkách možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Kupující se může se svou stížností či dotazem obrátit na prodávajícího mj. prostřednictvím elektronické adresy eshop@marionnaud.cz. Informaci o vyřízení stížnosti či dotazu zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu.

6.  Orgánem ve smyslu § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu.

7. Prodávající DIVA Center s.r.o. informuje kupujícího v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující má zásadně právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, a může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na povahu prodávaného zboží Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz). Kupující může v případě sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

10. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.7.2018

V Praze dne 9.7.2018

 

DIVA Center s.r.o.

___________________________________________________________________________________________________

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Dodavatel:

Marionnaud Parfumeries

Diva Center s.r.o.

Na Křivce 58

101 00, Praha 10

IČ: 25746961 DIČ: CZ25746961

Tel.: 733 673 345

E-mail: eshop@marionnaud.cz

Dodavatel je zapsán v obchodní rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545

 

Odběratel:

Jméno a přijmení:          ..................................................................................................................

Adresa:            ..................................................................................................................................

Telefon:            ..................................................................................................................................

E-mail:             ..................................................................................................................................

tímto oznamuji, že v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odstupuji od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od dne převzetí zboží

Název zboží:

            .....................................................................................................................

Číslo objednávky:

             ....................................................................................................................

Datum objednání:

             ....................................................................................................................

Datum obdržení:

             .....................................................................................................................

Částka k vrácení:

              .....................................................................................................................

Číslo účtu:

               .....................................................................................................................

 

V ................................  dne ..............................   Podpis: .................................................             

___________________________________________________________________________________________________

 

REKLAMAČNÍ LIST

 

Dodavatel:

Marionnaud Parfumeries

Diva Center s.r.o.

Na Křivce 58

101 00, Praha 10

Tel.: 733 673 345

E-mail: eshop@marionnaud.cz

IČ: 25746961 DIČ: CZ25746961

Dodavatel je zapsán v obchodní rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545

 

Odběratel:

Jméno a přijmení: ...............................................................................................................................

Adresa:            ....................................................................................................................................

Telefon:            ....................................................................................................................................

E-mail:              ....................................................................................................................................

Číslo objednávky:       ..........................................................................................................................

Datum vystavení:        ............................................

Datum uplatnění reklamace:   ................................................................................................

Označení reklamovaného zboží: ..................................................................

Název zboží:   ................................................................................................

Kód zboží:      ......................................

EAN:               .......................................

Popis závady reklamovaného zboží: 

.......................................................................................................................................................................................................

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:

oprava zboží
výměna zboží
vrácení peněz
jiný (popište) ...............................................................................................................

 

V ..............................  dne ................................           Podpis: .................................................        

 

 

Služby Marionnaud

Dárkové balení zdarma
Dárkové karty
Doprava nad 999 kč zdarma
37× osobní odběr
Pomoc s výběrem
Pouze originální produkty
Věrnostní program
Vzorek dle výběru zdarma
Balmain
Baylis & Harding
Boucheron
Clinique
Erborian
Estée Lauder
Marionnaud
Zoella
Sisley
Thalgo
Yves Saint Laurent
Human + Kind
Michael Kors
Guerlain
Lancôme